Όροι χρήσης

Ο παραπάνω διαγωνισμός λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59. Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια ως εκείνη την ώρα.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τυχαίας επιλογής, στις 1/11/2021 στα γραφεία της Polihome και ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη FAN PAGE της εταιρίας. *Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή/ριας σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών η κλήρωση θα επαναληφθεί.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού, θα κερδίσει την επίπλωση του φοιτητικού του δωματίου, αξίας 400€** (Απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικού πάσο).
  **Τα 400€ αφορούν στην αξία ειδων χωρίς τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν το νικητή.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, που έχει έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα Facebook.com και που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Polihome και των συγγενικών τους προσώπων 1ου βαθμού.
 3. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες πρέπει
  1. να υπάρχει εγγραφή στη φόρμα του newsletter του διαγωνισμού.
  2. να υπάρχει Like, & Public share του post διαγωνισμού στο Facebook.
 4. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Με την υλοποίηση των 2 πρώτων βημάτων του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτόματα τους όρους χρήσης του διαγωνισμού.
 5. Οι ειδικότεροι όροι κάθε διαγωνισμού θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη (χρονική) διενέργειάς του και δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες.
 6. Οι δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό θα είναι έγκυρες, εφόσον υποβληθούν, μέσα στα χρονικά όρια που ανακοινώνονται κάθε φορά. Διευκρινίζεται ρητά, ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
 7. Ο νικητής θα πρέπει με τη λήξη του διαγωνισμού να στείλει μήνυμα με τα προσωπικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) στην επίσημη σελίδα μας στο facebook, ώστε να ενημερωθεί για τη διαδικασία αποστολής του δώρου του.
 8. Με το πέρας εκάστου διαγωνισμού θα αναρτάται στην fan page "PoliHome", facebook.com/polihome.gr ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς και ανακοίνωση με το νικητή προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
 9. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 10. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
 11. Οποιοσδήποτε από τους νικητές (Νικητής και Επιλαχόντες) σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
  1. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του δώρου.
  2. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  3. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη.
  4. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου.
 12. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός κατά χρονική σειρά συμμετοχής, εάν δεν υπάρχει τέτοιος η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να διαθέσει το έπαθλο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 13. H ΕΤΑΙΡΙΑ, "PoliHome" ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας.
 14. Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού και της παράδοσης του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 15. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο δικτυακό τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την ΕΤΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς εκάστου Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΙΑ.
 17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς καθώς και των όρων που ανακοινώνονται στην επίσημη fan page της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
 18. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στην στην επίσημη fanpage του διαγωνισμού facebook.com/polihome.gr
 19. Εφόσον αποδεχτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του διαγωνισμού ταυτόχρονα αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mail για τα νέα και τις προσφορές της Polihome. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποστολή τους, μπορείτε να αφαιρεθείτε από τη λίστα κάνοντας κλικ στην επιλογή Unsubscribe στο τέλος κάθε ενημερωτικού μηνύματος.
 20. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Δηλώνεται ρητά πως το facebook.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον ανωτέρω διαγωνισμό για τον οποίο απολύτως υπεύθυνη είναι η εταιρία "Polihome".